Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej lidiaiwanowska.com/ („Użytkownik” lub „Użytkownicy”) oraz zawiera informacje o korzystaniu z plików cookies na stronie internetowej.

Administratorem danych osobowych jest Lidia Iwanowska INSTITUTE OF CONSCIOUS GROWTH INC. z siedzibą w ILLINOIS 237 EXROOM AVE GLEN ELLYN IL 60137; EIP:92-1735983; („Administrator”). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne może uniemożliwić skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Strony.
Przetwarzanie danych następuje w celu (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO):
realizacji zawarcia umow o świadczenie usług warsztatów online,
spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
dostosowania strony internetowej www.lidiaiwanowska.com do potrzeb Użytkowników,
prowadzenia działań promocyjnych i handlowych Administratora,
analitycznym i statystycznym.
Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
W czasie przeglądania strony internetowej lidiaiwanowska.com przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą,
podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora usług,
innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych, wyłącznie za zgodą Użytkownika.


Prawa użytkownika

Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Administrator przetwarza jej dane osobowe. Jeśli Administrator przetwarza jej dane osobowe, osoba ta jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji w jakich celach Administrator przetwarza te dane, kategorii przetwarzanych danych osobowych oraz informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.
Prawo do poprawiania i uzupełnienia danych (art. 16 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej, nieprawdziwych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych.
Prawo do bycia zapomnianym – usunięcia danych (art. 17 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie unijnym lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.  Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Użytkownik, celem realizacji praw określonych w punkcie 2 powyżej, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: lidiaiwanowska.com@gmail.com lub powiadomić Administratora telefonicznie pod numerem: +48 781538204;

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Pliki cookies

Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookies. Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) oraz „sesyjne” (session cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców oraz partnerów.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a także uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: lidiaiwanowska.com – w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

Zmiana Polityki prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana pod kątem jej efektywności oraz uzupełniana i modyfikowana na gruncie zgodności z RODO, z innymi aktami prawnymi oraz wraz z rozwojem strony internetowej lidiaiwanowska.com@gmail.com.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej podstronie.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 20.05.2024.